Nie wiesz jak przeprowadzić rozwód po bożemu?

My robimy to od kilku lat!!! Pozwól, że profesjonalnie uzyskamy dla Ciebie kościelne dokumenty rozwodowe, zapewniając całkowitą poufność procesu.

Zamiast grzeszyć zadzwoń - tel. +48 735 756 506

Rozwody kościelne

Koncentrując się na dobrostanie człowieka poranionego nieudanym związkiem małżeńskim, a zarazem pragnącego pozostać w pełnym communito - łączności z Kościołem. Jedyna ku temu drogą jest proces kanonicznego stwierdzenia nieważności sakramentu małżeństwa toczący się przed właściwym terytorialnie, merytorycznie sądem kościelnym. Dotychczasowa droga prawna była zawiła, trudna w wielorakich aspektach, szczególnie z powodu obligatoryjnej dwuinstancyjności procesu.

Jednak 15 sierpnia 2015 roku Jego Świątobliwość Papież Franciszek wydanym motu proprio Mitis Judex Domminus Jesus, zmodyfikował proces, którego tryb uchwalono za pontyfikatu Benedykta XIV (1740-1758). W mocy pozostają wytyczne co do tytułów nieważności Sakramentu Małżeństwa. Zmiany dotyczą kompetencji sądu. Do 8 grudnia kompetentnym był sąd właściwy dla miejsca zamieszkania strony pozwanej (wyjątkowo powodowej). Obecnie można proces toczyć w sądzie właściwym miejsca powoda.

Zarzucono nadto obligatoryjność dwuinstancyjności. Wprowadzono też trzy osobowy skład orzekający. Przewodniczący (Sędzia ponens) to zawsze duchowny, pozostałymi sędziami mogą być świeccy, w tym kobieta (jedynie Konferencja Episkopatu Polski tej zmiany nie wprowadziła). Wprowadzono też jednoosobowe orzekanie przez biskupa, ordynariusza diecezji, jeśli sprawa jest oczywista. To nagłośniony w mediach mainstreamowych proces 45-dniowy, ale osoba nieprzygotowana prawnie, teologicznie i moralnie sama nie ma rozeznania co do ewidentnej oczywistej oczywistości.

Oceną stanu przed procesowego zajmuje się nasza fundacja. Do tego celu prowadzimy dwa biura w Polsce.

W uzdrowisku Ciechocinek (k. Torunia, dojazd autostradą A1) przy ul. Wojska Polskiego 17 A przyjmujemy wiernych z diecezji: Szczecińsko-Kamieńskiej, Koszalińsko-Kołobrzeskiej, Pelplińskiej, Gdańskiej, Elbląskiej, Warmińskiej, Ełckiej, Zielonogórsko-Gorzowskiej, Poznańskiej, Bydgoskiej, Gnieźnieńskiej, Toruńskiej, Włocławskiej, Płockiej, Łomżyńskiej, Białostockiej, Drohiczyńskiej.

W Warszawie przy ul. Dzielnej 21 lok 86 przyjmujemy zainteresowanych z diecezji: Legnickiej, Wrocławskiej, Świdnickiej, Kaliskiej, Opolskiej, Katowickiej, Gliwickiej, Łódzkiej, Łowickiej, Warszawskiej, Warszawsko-Praskiej, Siedleckiej, Lubelskiej, Częstochowskiej, Sosnowieckiej, Bielsko-Żywieckiej, Kieleckiej, Radomskiej, Sandomierskiej, Zamojsko-Lubaczowskiej, Przemyskiej, Rzeszowskiej, Tarnogórskiej i Krakowskiej oraz garnizonowej (polowej), a także wiernych obrządku bizantyjsko-ukraińskiego, bizantyjsko-słowiańskiego, ormiańskiego.

Kwestie darowizn i honorariów na cele fundacyjne omawiamy po rejestracji telefonicznej lub e-mailowej.

Zapraszamy!!!
Pomogliśmy wielu osobom – pomożemy i Tobie!

Wschodnioeuropejskie Centrum Rehabilitacji
przesłanie pomocy w sferze duchowej i katolickiej.

Fundacja Wschodnioeuropejskiego Centrum Rehabilitacji w Ciechocinku powstała na bazie dawnego domu dziecka przekazanego przez Zakon Franciszkanek Rodziny Marii zmodernizowanego i zaadoptowanym do celów leczniczych i uzdrowiskowych. Głównym przedmiotem działalności prowadzonej non profit nieprzerwanie od 1994 roku jest kompleksowe wsparcie rodzin w procesie rewalidacji, szczególnie wśród ich członków najciężej poszkodowanych tj. osób chorych, niedołężnych, niepełnosprawnych, okaleczonych psychicznie, a także ofiar konfliktów i katastrof.

Spektakularnymi akcjami Fundacji były wieloletnie projekty tak międzynarodowe jak i krajowe realizowane w imię humanitaryzmu, powszechnej wolności osobistej i demokratycznych swobód, gwarantowanych przez politykę krajów wysokorozwiniętych, do których wstąpiła Polska po 1989 roku.

Po 5 latach działalności w 1999 roku Fundacja otrzymała oficjalny Patronat Premiera Rzeczpospolitej Polskiej prof. Jerzego Buzka. W 2004 roku w 10-lecie Fundacji Rada Miasta Ciechocinka przyznała Prezydent Fundacji Madam Barbarze Hansen (żonie Sekretarza Generalnego ONZ) Medal im. Stanisława Staszica zasłużonych dla Miasta Ciechocinka min. za:

  • Historyczną Misja Pojednawcza ofiar konfliktu Palestyńsko-Izraelskiego na Bliskim Wschodzie pod patronatem Króla Jordanii Husseina (2000)
  • Projekt Vidaindependiente Mexico z Nationale University of Mexico - wspierający od 1998 roku środowiska osób sparaliżowanych w krajach Latynoamerykańskich (Meksyk, Chile)
  • Projekt edukacyjny Akademia Niezależnego Życia - cykl 5 letnich studiów pedagogiki specjalnej (rewalidacji i oligofrenopedagogiki) w środowisku akademickiej młodzieży z niepełnosprawnościami w e współpracy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu i University of Toronto w Kanadzie
  • Wdrażanie w Polsce wspólnie z Organizacją Narodów Zjednoczonych podstaw światowego nurtu Independent Living zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej, jako reakcja na zmianę polityki państwa Polskiego w kierunku powszechnej inkluzji osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa.

Aktualnie Fundacja uczestniczy w procesie odzyskiwania dóbr kultury m.in. zaginionej poza granicami kraju kolekcji dzieł międzywojennego malarstwa polskiego. Zaangażowana jest również w pomoc ofiarom konfliktów na wschodzie Europy udzielając wsparcia szczególnie zagrożonym kobietom i dzieciom z terenów objętych wojną. Od kilku lat fundacja rozwija zaangażowane poradnictwo prawne w przestrzeni zdrowia psychicznego rodziny, w której doszło do zakłócenia dobrostanu związku partnerskiego z powodów mających wpływ na małżeństwo zawarte w obliczu Kościoła Katolickiego.

Kontakt

Causa Finita

Biuro w Ciechocinku (k. Torunia)

ul. Wojska Polskiego 17 A
87-720 Ciechocinek ,
woj. kujawsko-pomorskie, Polska

Biuro w Warszawie

ul. Dzielna 21 lok. 86
01-029 Warszawa ,
woj. mazowieckie, Polska
REGON:
910198012
KRS:
0000010870
Napisz do nas